Privacybeleid

Voor onze website en webwinkel gebruiken we jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om bestellingen te kunnen afleveren. Wij zijn daarmee verwerkingsverantwoordelijk voor die gegevens, wat inhoudt dat wij vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens en die goed beschermen. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken.

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing indien je onze website bezoekt, je persoonsgegevens via de contactpagina van onze website verzendt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice.

Persoonsgegevens
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon en die herleidbaar zijn tot een individu. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Titel(s)
– Adres en woonplaats
– Geslacht
– Burgerlijke staat
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– BSN
– Handtekening
– Bedrijfsgegevens en functie
– Inkomensgegevens
– IBAN en eventuele andere betalingsgegevens
– IP-adres
– Gegevens over activiteiten op de website
– Overige (herleidbare) persoonsgegevens die door de betrokkene worden verstrekt in het kader van de dienstverlening
– Bij sollicitatie daarnaast: sollicitatiebrief, curriculum vitae, beoordelingen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door jou aan ons zijn verstrekt op eigen initiatief, door ons tijdens uw bezoek aan onze website zijn gegenereerd, in het kader van de dienstverlening door ons zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt dan wel via andere (openbare) bronnen bekend zijn geworden.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De gegevens die wij verzamelen zijn daarbij uitsluitend bedoeld voor de volgende doeleinden:

 1. Het beheer van klanten: Voor het leveren van de producten en diensten, het verifiëren van uw krediet, het informeren over nieuws, activiteiten, evenementen, acties en aanbiedingen.
 2. De verzending van marketinginformatie: Voor het versturen van promotionele berichten zoals SMS-berichten, e-mailberichten en mailings per post. Hieronder vallen ook reclameboodschappen op andere websites, waaronder sociale netwerken waarvan je lid bent.
 3. In het kader van een selectie- en recruteringsprocedure: Het verwerken van sollicitaties, het evalueren van de kandidaten en het communiceren met de kandidaten.
 4. Het verbeteren van onze dienstverlening: Het analyseren van gebruiksgegevens, koopgedrag en trendgegevens om onze dienstverlening te verbeteren en de ontwikkeling van onze producten en marketingstrategieën te verbeteren.
 5. Voor het uitvoeren van sommige verwerkingen kan gebruik worden gemaakt van subverwerkers, bijvoorbeeld voor het versturen van mailings per post. Wij zullen ervoor zorgen dat de subverwerker zich aan dezelfde voorwaarden houdt en minimaal dezelfde beveiligingsmaatregelen treft als in deze verklaring zijn omschreven. Ook voor het tonen van reclameboodschappen op sociale netwerken kan gebruik worden gemaakt van jouw informatie op die sociale netwerken, indien je hier zelf toestemming voor hebt gegeven op deze sociale netwerken.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend als daar een rechtmatige grondslag voor is.
Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden (als bedoeld in artikel 6 AVG):
– verkregen toestemming van betrokkene(n);
– uitvoering van een overeenkomst;
– voldoen aan een wettelijke verplichting;
– op grond van een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals aan justitie, politie, de Belastingdienst, een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie. We zullen jouw informatie nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden delen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Hieronder vallen maatregelen als het gebruiken van veilige wachtwoorden, beveiligde verbindingen en het gebruik van cryptografie in opslag en verzending van gegevens. Waar mogelijk zijn deze maatregelen gebaseerd op de beveiligingsmaatregelen uit de internationale standaard voor informatiebeveiliging, ISO-27001.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel niet langer dan vereist is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen zijn vermeld, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang.

Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren voor een langere periode.

Je kunt een verzoek bij ons indienen om jouw persoonsgegevens eerder te verwijderen dan hiervoor aangegeven (zie ook hierna onder het kopje “Privacy rechten”).

Privacyrechten
Iedere betrokkene kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Je hebt als betrokkene de navolgende (privacy)rechten:

 1. recht op informatie (waaronder ontvangst privacyverklaring);
 2. recht op inzage;
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 4. recht van verzet;
 5. recht op dataportabiliteit;
 6. recht op vergetelheid;
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken;
 9. recht van bezwaar.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je aan ons sturen via de hieronder vermelde contactgegevens. Je dient daarbij duidelijk aan te geven om welke persoonsgegevens het gaat. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht van ons. Daarnaast kunt je jouw gegevens aanpassen via jouw account.

Aanpassing privacy statement
Wij hebben het recht om de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij kunnen het privacy statement bijvoorbeeld wijzigen omdat er iets is veranderd in de toepasselijke regelgeving of omdat er iets verandert in het gebruik in de persoonsgegevens die wij verwerken.

Het meest recente en geldende privacy statement wordt op onze website https://first-lady.nl gepubliceerd. Het is dan ook verstandig om regelmatig op onze website het privacy statement te raadplegen.

Contactgegevens, vragen en klachten
Bij vragen, klachten of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je contact opnemen met ons via de navolgende contactgegevens:

Bedrijfsnaam :
E-mailadres :
Bezoekadres :
Postadres :
Telefoonnummer :
FIRST LADY WOMENSWEAR
info@first-lady.nl
Noordeinde 15, 2371 CM Roelofarendsveen
Postadres idem aan vestigingsadres
071 331 6056

 

Je kunt jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien wij samen niet tot een oplossing komen of indien je jouw klacht liever niet bij ons indient.